STATUT
Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2
w Warszawie przy ul. Jaktorowskiej 6

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

 

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 w Warszawie przy ul. Jaktorowskiej 6, zwany dalej „Zespołem” działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności:

 1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.); innych przepisów szczególnych dotyczących jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej i samorządowych jednostek budżetowych;
  niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Zespół jest jednostką budżetową m.st. Warszawy.
 2. Obszarem działania Zespołu jest m.st. Warszawa.
 3. Zespół mieści się w Warszawie przy ul. Jaktorowskiej 6.
 4. Zespół gospodaruje samodzielnie przekazanym mu mieniem, które może być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadań związanych z przedmiotem działalności Zespołu i placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla których stanowi jednostkę obsługującą.

Rozdział 2.
Cele i zadania Zespołu

§ 3.

 1. Zespół zapewnia wspólną obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną i prawną następującym placówkom opiekuńczo-wychowawczym:
  1. Domowi Dziecka Nr 1 „Nasz Dom” im. Maryny Falskiej przy al. Zjednoczenia 34 w Warszawie;
  2. Domowi Dziecka Nr 2 im. dr. Janusza Korczaka przy ul. Jaktorowskiej 6 w Warszawie;
  3. Ośrodkowi Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie;
  4. Domowi Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie;
  5. Placówce opiekuńczo-wychowawczej "Tęcza" przy ul. Racławickiej 17 m. 3;
  6. Placówce opiekuńczo-wychowawczej "Domino" przy ul. Racławickiej 17 m. 4;
  7. Placówce opiekuńczo-wychowawczej "Kwadrat" przy ul. Mickiewicza 65 m. 2;
  8. Placówce opiekuńczo-wychowawczej "Pszczółki" przy ul. Mickiewicza 27 m. 124;
  9. Placówce opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczna ekipa" przy ul. Lipskiej 14 m. 6;
  10. Placówce opiekuńczo-wychowawczej "Kameralna Grupa Usamodzielnienia przy ul. Wrzeciono 30 m. 1/2;
  11. Placówce opiekuńczo-wychowawczej "Zielona" przy  ul. Nowowiejskiej 6 m. 26;
  12. Placówce opiekuńczo-wychowawczej " Nowa Ogrodowa" przy ul. Ogrodowej 13/29 m. 1;
  13. Placówce opiekuńczo-wychowawczej "Radosna" przy ul. Ogrodowej 10/26 m. 10;
  14. Placówce opiekuńczo-wychowawczej "Mega Mocni" przy ul. Płockiej 31 m. 10;
  15. Placówce opiekuńczo-wychowawczej "Zielona dolina" przy ul. Szczotkarskiej 19;
  16. Placówce opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczka" przy ul. M. Wolfkego 20 m. 2,  dalej jako „jednostki obsługiwane”.
 2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
  1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości;
  2. organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych oraz realizacji potrąceń wynikających z obowiązków pracodawcy;
  3. ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu niezbędnych do przygotowania i wypłaty wynagrodzeń dla pracowników jednostek obsługiwanych;
  4. naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek oraz składek z tytułu ubezpieczeń społecznych od wypłat wynagrodzeń i innych należności przysługujących pracownikom jednostek obsługiwanych;
  5. naliczanie i odprowadzanie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych wpłat i składek wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
  6. przygotowanie materiałów niezbędnych do sporządzenia uchwały budżetowej m.st. Warszawy oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy, a także materiałów niezbędnych do wprowadzania zmian w tych dokumentach w trakcie roku budżetowego w zakresie zadań powierzonych do obsługi;
  7. sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i jednostkowych sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych;
  8. prowadzenie działań związanych z egzekucją należności pieniężnych przypadających jednostkom obsługiwanym;
  9. obsługa rachunków bankowych;
  10. prowadzenie kasy;
  11. obsługa finansowa funduszu socjalnego;
  12. obsługa finansowa kasy zapomogowo-pożyczkowej;
  13. przygotowywanie zaświadczeń do celów emerytalnych i rentowych oraz innych zaświadczeń o wynagrodzeniach na wniosek pracowników jednostek obsługiwanych (emerytów, rencistów i innych osób fizycznych wnioskujących o zaświadczenie);
  14. ewidencjonowanie operacji gospodarczych jednostek obsługiwanych w Centralnym Rejestrze Umów stosowanym w m.st. Warszawie;
  15. wdrożenie systemów elektronicznych do ewidencji składników majątkowych jednostek obsługiwanych i wspomagających procesy inwentaryzacyjne realizowane metodą spisu z natury;
  16. prowadzenie działań związanych z wdrożeniem i stosowaniem elektronicznego obiegu dokumentów finansowo-księgowych pomiędzy jednostkami obsługiwanymi a jednostką obsługującą;
  17. przygotowanie wzorcowych dokumentów, w szczególności regulaminów i instrukcji, niezbędnych w bieżącej działalności jednostek obsługiwanych;
  18. obsługa prawna, w tym obejmująca zastępstwo procesowe przed sądami oraz bieżące konsultacje prawne świadczone w szczególności w formie pisemnej, telefonicznej lub ustnej;
  19. obsługa finansowa projektów i programów realizowanych przez jednostki obsługiwane, które są finansowane lub współfinasowane ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności środków z Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to projektów i programów, których obsługę zapewnia Urząd m.st. Warszawy;
  20. przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Zespołu i jednostek obsługiwanych oraz realizacja zawartych umów;
  21. prowadzenie postępowań i udzielaniu zamówień publicznych na rzecz jednostek obsługiwanych w zakresie wskazanym przez Prezydenta m. st. Warszawy na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.);
  22. dokonywanie zakupów towarów i usług oraz robót budowlanych koniecznych do funkcjonowania Zespołu i jednostek obsługiwanych;
  23. prowadzenie ewidencji i rejestrów na potrzeby rozliczania podatku od towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221), zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;
  24. sporządzanie comiesięcznych deklaracji na potrzeby rozliczania podatku od towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;
  25. przekazywanie danych niezbędnych w zakresie naliczania, dokonywania wypłat, rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypłat dla osób fizycznych niebędących pracownikami jednostek obsługiwanych zgodnie z zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;
  26. wykonywanie zestawień, raportów i przekazywanie innych niezbędnych danych dotyczących scentralizowanego modelu rozliczania zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy w zakresie wypłat dla osób niebędących pracownikami jednostek obsługiwanych;
  27. obsługa w zakresie wsparcia psychologicznego i pedagogicznego dla dzieci umieszczonych w jednostkach obsługiwanych;
  28. wykonywanie zadań techniczno-gospodarczych zmierzających do zachowania prawidłowego stanu powierzonego mienia Zespołu i jednostek obsługiwanych.
 3. Szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania Zespołu określa Regulamin Organizacyjny Zespołu.

§ 4.

W realizacji zadań Zespół współdziała z organami administracji samorządowej, administracji rządowej oraz organizacjami pozarządowymi.

Rozdział 3.
Struktura i organizacja pracy Zespołu


§ 5.

 1. Zespołem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor Zespołu przy pomocy Zastępcy lub Zastępców.
 2. Dyrektor Zespołu kieruje jednostkami obsługiwanymi przy pomocy wyznaczonego w każdej jednostce wychowawcy.
 3. Dyrektora Zespołu zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy.

§ 6.

Do zakresu działania Dyrektora Zespołu należy w szczególności:

 1. kierowanie działalnością Zespołu i reprezentowanie go na zewnątrz;
 2. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych w Zespole pracowników;
 3. kierowanie jednostkami obsługiwanymi przy pomocy wychowawcy oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników tych jednostek;
 4. dokonywanie czynności kierownika zamawiającego, wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursach w zakresie zadań należących do właściwości Zespołu i jednostek obsługiwanych;
 5. składanie oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych, w tym zawieranie umów po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, do wysokości kwot określonych corocznie w planach finansowych Zespołu i jednostek obsługiwanych.


§ 7.

Miasto Stołeczne Warszawa zapewnia środki finansowe na realizację zadań Zespołu, zabezpiecza warunki ich realizacji, niezbędną infrastrukturę oraz środki na jej utrzymanie i wynagrodzenia do wysokości kwot ujętych w planie finansowym Zespołu.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 8.

 1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
 3. Zespół prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 9.

Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Prezydent m.st. Warszawy, przy pomocy Biura Pomocy i Projektów Społecznych.

§ 10.

Zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadawania.