Zadania

Zadania Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 2 w Warszawie

 1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości;
 2. organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych oraz realizacji potrąceń wynikających z obowiązków pracodawcy;
 3. ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu niezbędnych do przygotowania i wypłaty wynagrodzeń dla pracowników jednostek obsługiwanych;
 4. naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek oraz składek z tytułu ubezpieczeń społecznych od wypłat wynagrodzeń i innych należności przysługujących pracownikom jednostek obsługiwanych;
 5. naliczanie i odprowadzanie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych wpłat i składek wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
 6. przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia uchwały budżetowej m.st. Warszawy oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy, a także materiałów niezbędnych do wprowadzania zmian w tych dokumentach w trakcie roku budżetowego w zakresie zadań powierzonych do obsługi;
 7. sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i jednostkowych sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych;
 8. prowadzenie działań związanych z egzekucją należności pieniężnych przypadających jednostkom obsługiwanym;
 9. obsługa rachunków bankowych;
 10. prowadzenie kasy;
 11. obsługa finansowa funduszu socjalnego;
 12. obsługa finansowa kasy zapomogowo-pożyczkowej;
 13. przygotowywanie zaświadczeń do celów emerytalnych i rentowych oraz innych zaświadczeń o wynagrodzeniach na wniosek pracowników jednostek obsługiwanych (emerytów, rencistów i innych osób fizycznych wnioskujących o zaświadczenie);
 14. ewidencjonowanie operacji gospodarczych jednostek obsługiwanych w Centralnym Rejestrze Umów stosowanym w m.st. Warszawie;
 15. wdrożenie systemów elektronicznych do ewidencji składników majątkowych jednostek obsługiwanych i wspomagających procesy inwentaryzacyjne realizowane metodą spisu z natury;
 16. prowadzenie działań związanych z wdrożeniem i stosowaniem elektronicznego obiegu dokumentów finansowo-księgowych pomiędzy jednostkami obsługiwanymi a jednostką obsługującą;
 17. przygotowanie wzorcowych dokumentów, w szczególności regulaminów i instrukcji, niezbędnych w bieżącej działalności jednostek obsługiwanych;
 18. obsługa prawna, w tym obejmująca zastępstwo procesowe przed sądami oraz bieżące konsultacje prawne świadczone w szczególności w formie pisemnej, telefonicznej lub ustnej;
 19. obsługa finansowa projektów i programów realizowanych przez jednostki obsługiwane, które są finansowane lub współfinasowane ze środków zewnętrznych, w tym w szczególności środków z Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to projektów i programów, których obsługę zapewnia Urząd m.st. Warszawy;
 20. przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Zespołu i jednostek obsługiwanych oraz realizacja zawartych umów;
 21. prowadzenie postępowań i udzielaniu zamówień publicznych na rzecz jednostek obsługiwanych w zakresie wskazanym przez Prezydenta m. st. Warszawy na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.);
 22. dokonywanie zakupów towarów i usług oraz robót budowlanych koniecznych do funkcjonowania Zespołu i jednostek obsługiwanych;
 23. prowadzenie ewidencji i rejestrów na potrzeby rozliczania podatku od towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221), zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;
 24. sporządzanie comiesięcznych deklaracji na potrzeby rozliczania podatku od towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;
 25. przekazywanie danych niezbędnych w zakresie naliczania, dokonywania wypłat, rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypłat dla osób fizycznych niebędących pracownikami jednostek obsługiwanych zgodnie z zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy i wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy w tym zakresie;
 26. wykonywanie zestawień, raportów i przekazywanie innych niezbędnych danych dotyczących scentralizowanego modelu rozliczania zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy w zakresie wypłat dla osób niebędących pracownikami jednostek obsługiwanych;
 27. obsługa w zakresie wsparcia psychologicznego i pedagogicznego dla dzieci umieszczonych w jednostkach obsługiwanych;
 28. wykonywanie zadań techniczno-gospodarczych zmierzających do zachowania prawidłowego stanu powierzonego mienia Zespołu i jednostek obsługiwanych.