Statut

STATUT
Domu Dziecka Nr 16 w Warszawie
przy ul. Międzyparkowej 5

§ 1.

Dom Dziecka Nr 16 w Warszawie przy ul. Międzyparkowej 5, zwany dalej „Domem” działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności:

 1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.);
 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720);
 3. innych przepisów szczególnych dotyczących jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 4. niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Dom jest jednostką budżetową m.st. Warszawy wykonującą zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 2. Siedzibą i obszarem działania Domu jest m.st. Warszawa.
 3. Dom jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego jest przeznaczony dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.
 4. W swojej działalności jednostka może posługiwać się nazwą skróconą Dom Dziecka Nr 16.

§ 3.

 1. Dom zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne.
 2. Dom zapewnia dzieciom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

§ 4.

W realizacji zadań Dom współdziała z organami administracji samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi.

§ 5.

 1. Obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną i prawną Domu zapewnia Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2, zwany dalej „Zespołem”.
 2. Domem kieruje Dyrektor Zespołu przy pomocy wyznaczonego wychowawcy.

§ 6.

Miasto Stołeczne Warszawa przy pomocy Zespołu zapewnia środki finansowe na realizację zadań własnych, zabezpiecza warunki ich realizacji, niezbędną infrastrukturę oraz środki na jej utrzymanie i wynagrodzenia do wysokości kwot ujętych w planie finansowym Domu.

§ 7.

Szczegółową organizację pracy Domu określa Regulamin Organizacyjny.

§ 8.

Kontrolę nad działalnością Domu sprawuje Wojewoda Mazowiecki.

§ 9.

Zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadawania.