Statut

STATUT

placówki opiekuńczo-wychowawczej „Mega Mocni” przy ul. Płockiej 31 m. 10 w Warszawie

 § 1.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza pod nazwą „Mega Mocni” przy ul. Płockiej 31 m. 10 w Warszawie, zwana dalej „Placówką”, działa w szczególności na podstawie:

  1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821);
  2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720);
  3. niniejszego statutu.

§ 2.

  1. Placówka jest jednostką budżetową m.st. Warszawy wykonującą zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
  2. Siedzibą i obszarem działania Placówki jest m.st. Warszawa.
  3. Placówka działa jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego przeznaczona dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.
  4. W swojej działalności jednostka może posługiwać się nazwą skróconą „Mega Mocni”.

§ 3.

Placówka zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne i religijne.

§ 4.

W realizacji zadań Placówka współdziała z organami administracji samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi.

§ 5.

  1. Obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną i prawną Placówki zapewnia Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2, zwany dalej Zespołem.
  2. Placówką kieruje Dyrektor Zespołu przy pomocy wyznaczonego wychowawcy.

§ 6.

Miasto Stołeczne Warszawa przy pomocy Zespołu zapewnia środki finansowe na realizację zadań własnych, zabezpiecza warunki ich realizacji, niezbędną infrastrukturę oraz środki na jej utrzymanie i wynagrodzenia do wysokości kwot ujętych w planie finansowym Placówki.

§ 7.

Szczegółową organizację pracy Placówki określa Regulamin Organizacyjny.

§ 8.

Kontrolę nad działalnością Placówki sprawuje Wojewoda Mazowiecki.

§ 9.

Zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadawania.