Wolontariat

DRODZY PRZYSZLI WOLONTARIUSZE

Nasi wychowankowie potrzebują ofiarnych, odpowiedzialnych i dojrzałych wolontariuszy, którzy będą im towarzyszyć w codziennych sprawach, także w mieszkaniach filialnych.

Jeśli chciałbyś:

 • część swojego czasu poświęcić dzieciom, które czekają na Twoje towarzystwo,
 • zdobyć doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • podzielić się z nami swoimi zdolnościami i umiejętnościami,
 • pomóc dzieciom w wieku szkolnym podczas odrabiania lekcji.

Poszukujemy osób, które:

 • są pełnoletnie,
 • są odpowiedzialne i uczciwe,
 • są ciepłe i przyjaźnie nastawione do innych,
 • potrafią zająć się dziećmi,
 • potrafią pomóc podczas odrabiania lekcji w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum,
 • mają różne pomysły na wspólne spędzanie wolnego czasu,
 • potrafią współpracować w zespole.

Aby zostać wolontariuszem, należy uzyskać akceptację Dyrektora Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Konieczne jest również przedstawienie zaświadczenia od lekarza medycyny oraz zaświadczenia o niekaralności.

Zgodnie z wymogami Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:

 1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.